Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek wine.ifcfood.cz (dále jen internetové stránky) je společnost IFC FOOD spol. s r.o., Černičná 1423,
198 00 Praha 9 – Kyje (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovatel vlastní práva k nakládáním s dílem obsaženým na internetových stránkách a to včetně textu a jejich designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále jen Podmínky). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele,
  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv, řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 6. 2016.